ارتباط با امور بازاریابی و فروش


اموربازاريابي و فروش  -     تلفن :05832221924- 05832224669 – 05832229801  فاكس :  05832229387

Email: sale@bojnourdcement.com
Website: www.bojnourdcement.com

ارتباط مستقیم با واحد فروش

تماس با ما

بانک های عامل طرف سیمان بجنورد


ردیف نام بانک شماره حساب سیمان بجنورد
1 ملی 0108088861001
2 سپه 11/19
3 صادرات 0108760537001