فرم نظر سنجی از مشتریان پروژه های عمرانی

میزان رضایتمندی شما، از کیفیت و کارآیی بتن توليدي با سیمان این کارخانه به چه میزان است؟به چه میزان از خواص شيميايي و فيزيكي سيمان بجنورد رضايت داريد؟به چه ميزان از مقاومت نهايي محصولات ساخته شده با سيمان بجنورد رضايت داريد؟به چه میزان از گيرش و سفت شدن ملات يا بتن ساخته شده با سيمان بجنورد رضايت داريد؟رضایت شما از تنوع سيمان توليدي و متناسب بودن آن با نياز پروژه هاي عمراني به چه ميزان مي باشد؟به چه ميزان از مراحل اداري فروش و برخورد كاركنان رضایت دارید؟میزان رضایت شما از پاسخگویی به موقع و نحوه خدمات دهی واحد فروش چقدر است ؟از روش خرید و شرایط پرداخت با شرکت سیمان بجنورد به چه ميزان رضایت دارید؟فعاليتهاي تبليغاتي سيمان بجنورد درخصوص معرفي محصولات به چه ميزان رضايت شما را جلب نموده است؟از نحوه سرويس دهي شركتهاي حمل و نقل درتأمين كاميون به چه ميزان رضایت دارید؟از زمان بندي تحويل سيمان اين كارخانه ( فاصله زمانی خريد تا تحویل ) به چه میزان رضایت دارید؟با توجه به تجربه خريد قبلي، آيا خريد از سيمان بجنورد را به ديگران توصيه مي نمائيد؟ثبت رأی