مزایده های شرکت

شرح مزایده 
 مدارک و مستندات
از تاریخ
تا تاریخ 
دو دستگاه خودروی سواری 1397/10/15 1397/10/26