مناقصه های شرکت

شرح مناقصه  مدارک و مستندات

از تاریخ

تا تاریخ           
نگهداری فضای سبز
1397/12/02 1397/12/11
خرید پوزولان
1397/12/02 1397/12/11
اپراتوری پست برق

1398/01/26
1398/02/04
اپراتوری و نگهداری سیستم روشنایی

1398/01/26
1398/02/04
برونسپاری بارگیرخانه

1398/01/26
1398/02/04
تخلیه سیلوی سیمان

1398/01/27
1398/02/05
استخراج ،باگیری و حمل مواد و کلینکر

1398/03/21
1398/04/20
عملیات ساختمانی و خدمات تعمیرنگهداری و راهبری تاسیسات جنبی

1398/03/21
1398/04/06
استخراج ، حمل و بارگیری کلینکر و مواد

1398/06/07
1398/06/17
استخراج ، بارگیری و حمل سنگ گچ

1398/06/07
1398/06/17
خرید سنگ آهن

1398/06/07
1398/06/17
خرید سنگ گچ

1398/06/07
1398/06/17
خرید پوزولان

1398/06/07
1398/06/17