مناقصه های شرکت

شرح مناقصه  مدارک و مستندات

از تاریخ

تا تاریخ           
نگهداری فضای سبز
1397/12/02 1397/12/11
خرید پوزولان
1397/12/02 1397/12/11
اپراتوری پست برق

1398/01/26
1398/02/04
اپراتوری و نگهداری سیستم روشنایی

1398/01/26
1398/02/04
برونسپاری بارگیرخانه

1398/01/26
1398/02/04
تخلیه سیلوی سیمان

1398/01/27
1398/02/05