مناقصه های شرکت

شرح مناقصه  مدارک و مستندات

از تاریخ

تا تاریخ           
بهره برداری از تصفیه خانه 1397/12/02 1397/12/11
نگهداری فضای سبز 1397/12/02 1397/12/11
خرید پوزولان 1397/12/02 1397/12/11
خدمات اپراتوری پست اصلی برق 1397/12/02 1397/12/11