اعضاء هیئت مدیره سیمان بجنورد

نام شمارۀ ثبت
نام نماینده سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سيمان فارس و خوزستان 1442
کمال صدیقی
عضو هیئت مدیره موظف فوق ليسانس-مديريت بازرگانی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد 1443
سجاد عطایی
عضو هیئت مدیره موظف فوق لیسانس حسابداری
شرکت صنايع سيمان غرب 1445
محمد عميدمتشرع عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس-زمين شناسي
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد 1450
مجیدیارمند نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد برنامه ریزی
شرکت سيمان خزر 10237
احمد یارمحمدی عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد حقوق عمومی