اعضاء هیئت مدیره سیمان بجنورد

نام شمارۀ ثبت
نام نماینده سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سيمان فارس و خوزستان 1442 کمال صدیقی
عضو هیئت مدیره موظف فوق ليسانس-مديريت بازرگانی
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد 1443
مهدی باشتی
عضو هیئت مدیره موظف فوق ليسانس-مدیریت اجرایی
شرکت صنايع سيمان غرب 1445 محمد عميدمتشرع عضو هیئت مدیره غیر موظف ليسانس-زمين شناسي
شرکت مديريت توسعه گوهران اميد 1450 مجیدیارمند نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد برنامه ریزی
شرکت سيمان خزر 10237 احمد یارمحمدی عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد حقوق عمومی