اعضاء هیئت مدیره سیمان بجنورد

نام شمارۀ ثبت
نام نماینده سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سيمان فارس و خوزستان 1442
کمال صدیقی
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
موظف
فوق ليسانس-مديريت بازرگانی
شرکت مديريت توسعه گوهران امید
1443
محمدرضا شرف
عضو هیئت مدیره موظف
شرکت صنايع سيمان غرب 1445
محمد عميدمتشرع رئیس هیئت مدیره غیر موظف
ليسانس-زمين شناسي
شرکت سرمایه گذاری اميد 1450
محسن احمدی باصیری
نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف
شرکت سيمان خزر 10237
احمد یارمحمدی عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناس ارشد حقوق عمومی