مدیران و معاونین سیمان بجنورد

 •  نام و نام خانوادگی
  سمت
  عکس
  کمال صدیقی
  مدیرعامل شرکت

   
   سیروس یوسفی
  مدیر کارخانه
   
   مهدی باشتی
  معاونت بازرگانی
   
   مهدی کریمی
  معاونت مالی و اداری